Advert

'Kol­pa­çi­no' ku­mar­ha­ne­si­ne bas­kın

'Kol­pa­çi­no' ku­mar­ha­ne­si­ne bas­kın
'Kol­pa­çi­no' ku­mar­ha­ne­si­ne bas­kın admin
Bu içerik 25 kez okundu.

İzmir'in Kiraz ve Bor­no­va il­çe­le­rin­de kumar oy­nar­ken jan­dar­ma ekip­le­ri ta­ra­fın­dan su­çüs­tü ya­ka­la­nan 61 ki­şi­ye, top­lam 110 bin 959 lira para ce­za­sı ke­sil­di. Ope­ras­yon dü­zen­le­nen ad­res­ler­den bi­rin­de, si­ne­ma filmi Kol­pa­çi­no'ya atıf­ta bu­lu­nan "İçe­ri­si şam­pi­yon­lar ligi gibi" ya­zı­lı pan­kart dik­kat çe­ker­ken aynı yere daha önce de ope­ras­yon dü­zen­len­di­ği öğ­re­nil­di.
İzmir İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­rin­ce ya­pı­lan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, Kiraz İlçesi Ar­ka­cı­lar Ma­hal­le­si’nde iş­let­me­ci­li­ği­ni I.A.'nın yap­tı­ğı kı­ra­at­ha­ne ve Bor­no­va Ege­men­lik Ma­hal­le­si’nde iş­let­me­ci­li­ği­ni N.A. ve U.C.'nin yap­tı­ğı kah­ve­ha­ne­de kumar (tom­ba­la) oy­na­tıl­dı­ğı bil­gi­si üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çil­di. İlgili Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lık­la­rı­nın ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­rin­ce dü­zen­le­nen ope­ras­yon­lar­da 61 kişi kumar (tom­ba­la) oy­nar­ken su­çüs­tü ya­ka­lan­dı.
Ceza yağdı
Kumar oy­nar­ken su­çüs­tü ya­ka­la­nan 61 ki­şi­ye top­lam 110 bin 959 lira idari para ce­za­sı uy­gu­la­nır­ken; iş­let­me mü­hür­len­di. Ay­rı­ca kumar oy­na­mak için kul­la­nı­lan ma­ter­yal­le­re el ko­nu­lur­ken kah­ve­ha­ne iş­let­me­ci­le­ri İ.A., N.A. ve U.C. hak­kın­da "Kumar Oy­na­mak İçin Yer ve İmkan Sağ­la­mak" su­çun­dan adli işlem baş­la­tıl­dı.
"İçe­ri­si Şam­pi­yon­lar Ligi gibi"
Öte yan­dan ope­ras­yon dü­zen­le­nen ad­res­ler­den bi­rin­de fe­no­men si­ne­ma filmi "Kol­pa­çi­no"ya atıf­ta bu­lu­nul­ma­sı dik­kat çekti. Üze­rin­de film­de kul­la­nı­lan bir rep­lik olan, "İçe­ri­si Şam­pi­yon­lar Ligi gibi" ya­zı­lı pan­kart göz­den kaç­maz­ken aynı yere daha önce de kumar ope­ras­yo­nu dü­zen­len­miş, iş­let­me sa­hi­bi ve ya­ka­la­nan­la­ra para ce­za­sı ke­sil­di
Haber mer­ke­zi

Sende Yorumla...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kiraz’da hastane projesi polemiği
Kiraz’da hastane projesi polemiği
Büyükşehir’in giyim otobüsü Kiraz'da
Büyükşehir’in giyim otobüsü Kiraz'da